“Qurani Kərimin” Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi (audiokitab)

(İnsanları) Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”– deyən
kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?
Fussilət, 33.

Elə bilirəm ki, edə biləcəyim işlərin içində bundan yaxşısı və bundan xeyirlisi ola bilməz. Allahın bizə göndərdiyi Kitabı insanlara çatdırmaq və daha da əlçatan edə bilmək mənim üçün bir şərəfdir və bu fürsəti mənə bəxş etdiyi üçün Uca Rəbbimə sonsuz həmd-sənalarımı çatdırıram!
Tərcümənin redaksiya heyəti: Ə. Z. Musayev, M. N. Qarayev, E. R. Quliyev, F. S. Qurbanov.
Korrektorlar: F. N. Allahverdiyev, X. E. Rəfili, S. Z. Səfərbəyov, M. Ə. Əliyeva.
Tərcüməni səsləndirir: Rasim Balayev.

quran-1

1. əl-Fatihə

Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir.

əl-Fatihə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

2. əl-Bəqərə

Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir.

əl-Bəqərə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

3. Ali-İmran

Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir.

Ali-İmran surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

4. ən-Nisa

Mədinədə nazil olmuşdur, 176 ayədir.

ən-Nisa surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

5. əl-Maidə

Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir.

əl-Maidə surəsinin audiyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

6. əl-Ənam

Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir.

əl-Ənam surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

7. əl-Əraf

Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir.

əl-Əraf surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

8. əl-Ənfal

Mədinədə nazil olmuşdur, 75 ayədir.

əl-Ənfal surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

9. ət-Tovbə

Mədinədə nazil olmuşdur, 129 ayədir.

ət-Tovbə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

10. Yunus

Məkkədə nazil olmuşdur, 109 ayədir.

Yunus surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

11. Hud

Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir.

Hud surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

12. Yusuf

Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir.

Yusuf surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

13. ər-Rəd

Mədinədə nazil olmuşdur, 43 ayədir.

ər-Rəd surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

14. İbrahim

Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir.

İbrahim surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

15. əl-Hicr

Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir.

əl-Hicr surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

16. ən-Nəhl

Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir.

ən-Nəhl surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

17. əl-İsra

Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir.

əl-İsra surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

18. əl-Kəhf

Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir.

əl-Kəhf surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

19. Məryəm

Məkkədə nazil olmuşdur, 98 ayədir.

Məryəm surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

20. Ta ha

Məkkədə nazil olmuşdur, 135 ayədir.

Ta ha surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

21. əl-Ənbiya

Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir.

əl-Ənbiya surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

22. əl-Həcc

Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir.

əl-Həcc surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

23. əl-Muminun

Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir.

əl-Muminun surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

24. ən-Nur

Mədinədə nazil olmuşdur, 64 ayədir.

ən-Nur surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

25. əl-Furqan

Məkkədə nazil olmuşdur, 77 ayədir.

əl-Furqan surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

26. əl-Şuəra

Məkkədə nazil olmuşdur, 227 ayədir.

əl-Şuəra surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

27. ən-Nəml

Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir.

ən-Nəml surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

28. əl-Qəsəs

Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir.

əl-Qəsəs surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

29. əl-Ənkəbut

Məkkədə nazil olmuşdur, 69 ayədir.

əl-Ənkəbut surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

30. ər-Rum

Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir.

ər-Rum surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

31. Loğman

Məkkədə nazil olmuşdur, 34 ayədir.

Loğman surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

32. əs-Səcdə

Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir.

əs-Səcdə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

33. əl-Əhzab

Mədinədə nazil olmuşdur, 73 ayədir.

əl-Əhzab surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

34. Səba

Məkkədə nazil olmuşdur, 54 ayədir.

Səba surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

35. Fatir

Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir.

Fatir surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

36. Ya sin

Məkkədə nazil olmuşdur, 83 ayədir.

Ya sin surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

37. əs-Saffat

Məkkədə nazil olmuşdur, 182 ayədir.

əs-Saffat surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

38. Sad

Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir.

Sad surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

39. əz-Zumər

Məkkədə nazil olmuşdur, 75 ayədir.

əz-Zumər surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

40. Ğafir

Məkkədə nazil olmuşdur, 85 ayədir.

Ğafir surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

41. Fussilət

Məkkədə nazil olmuşdur, 54 ayədir.

Fussilət surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

42. əş-Şura

Məkkədə nazil olmuşdur, 53 aydir.

əş-Şura surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

43. əz-Zuxruf

Məkkədə nazil olmuşdur, 89 ayədir.

əz-Zuxruf surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

44. əd-Duxan

Məkkədə nazil olmuşdur, 59 ayədir.

əd-Duxan surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

45. əl-Casiyə

Məkkədə nazil olmuşdur, 37 ayədir.

əl-Casiyə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

46. əl-Əhqaf

Məkkədə nazil olmuşdur, 35 ayədir.

əl-Əhqaf surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

47. Muhəmməd

Mədinədə nazil olmuşdur, 38 ayədir.

Muhəmməd surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

48. əl-Fəth

Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir.

əl-Fəth surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

49. əl-Hucurat

Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir.

əl-Hucurat surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

50. Qaf

Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir.

Qaf surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

51. əz-Zariyat

Məkkədə nazil omuşdur, 60 ayədir.

əz-Zariyat surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

52. ət-Tur

Məkkədə nazil olmuşdur, 49 ayədir.

ət-Tur surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

53. ən-Nəcm

Məkkədə nazil olmuşdur, 62 ayədir.

ən-Nəcm surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

54. əl-Qəmər

Məkkədə nazil olmuşdur, 55 ayədir.

əl-Qəmər surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

55. ər-Rəhman

Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir.

ər-Rəhman surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

56. əl-Vaqiə

Məkkədə nazil olmuşdur, 96 ayədir.

əl-Vaqiə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

57. əl-Hədid

Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir.

əl-Hədid surəsinin audioyazısını bu likdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

58. əl-Mucadilə

Mədinədə nazil olmuşdur, 22 ayədir.

əl-Mucadilə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

59. əl-Həşr

Mədinədə nazil olmuşdur, 24 ayədir.

əl-Həşr surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

60. əl-Mumtəhənə

Mədinədə nazil olmuşdur, 13 ayədir.

əl-Mumtəhənə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

61. əs-Saff

Mədinədə nazil olmuşdur, 14 ayədir.

əs-Saff surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

62. əl-Cumuə

Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir.

əl-Cumuə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

63. əl-Munafiqun

Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir.

əl-Munafiqun surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

64. ət-Təğabun

Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir.

ət-Təğabun surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

65. ət-Talaq

Mədinədə nazil olmuşdur, 12 ayədir.

ət-Talaq surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

66. ət-Təhrim

Mədinədə nazil olmuşdur, 12 aydədir.

ət-Təhrim surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

67. əl-Mulk

Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir.

əl-Mulk surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

68. əl-Qələm

Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir.

əl-Qələm surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

69. əl-Haqqə

Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir.

əl-Haqqə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

70. əl-Məaric

Məkkədə nazil olmuşdur, 44 ayədir.

əl-Məaric surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

71. Nuh

Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir.

Nuh surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

72. əl-Cinn

Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir.

əl-Cinn surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

73. əl-Muzzəmmil

Məkkdə nazil olmuşdur, 20 ayədir.

əl-Muzzəmmil surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

74. əl-Muddəssir

Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir.

əl-Muddəssir surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

75. əl-Qiyamə

Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir.

əl-Qiyamə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

76. əl-İnsan

Mədinədə nazil olmuşdur, 31 ayədir.

əl-İnsan surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

77. əl-Mursəlat

Məkkədə nazil olmuşdur, 50 ayədir.

əl-Mursəlat surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

78. ən-Nəbə

Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir.

ən-Nəbə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

79. ən-Naziat

Məkkədə nazil olmuşdur, 46 ayədir.

ən-Naziat surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

80. Əbəsə

Məkkədə nazil olmuşdur, 42 ayədir.

Əbəsə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

81. ət-Təkvir

Məkkədə nazil olmuşdur, 29 ayədir.

ət-Təkvir surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

82. əl-İnfitar

Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir.

əl-İnfitar surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

83. əl-Mutaffifun

Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir.

əl-Mutaffifun surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

84. əl-İnşiqaq

Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir.

əl-İnşiqaq surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

85. əl-Buruc

Məkkədə nazil olmuşdur, 22 ayədir.

əl-Buruc surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

86. ət-Tariq

Məkkədə nazil olmuşdur, 17 ayədir.

ət-Tariq surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

87. əl-Əla

Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir.

əl-Əla surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

88. əl-Ğaşıyə

Məkkədə nazil olmuşdur, 26 ayədir.

əl-Ğaşıyə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

89. əl-Fəcr

Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir.

əl-Fəcr surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

90. əl-Bələd

Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir.

əl-Bələd surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

91. əş-Şəms

Məkkədə nazil olmuşdur, 15 ayədir.

əş-Şəms surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

92. əl-Leyl

Məkkədə nazil olmuşdur, 21 ayədir.

əl-Leyl surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

93. əd-Duha

Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir.

əd-Duha surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

94. əş-Şərh

Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir.

əş-Şərh surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

95. ət-Tin

Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir.

ət-Tin surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

96. əl-Ələq

Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir.

əl-Ələq surəsinin audioyzısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

97. əl-Qədr

Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir.

əl-Qədr surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

98. əl-Beyyinə

Mədinədə nazil olmuşdur, 8 ayədir.

əl-Beyyinə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

99. əz-Zəlzələ

Mədinədə nazil olmuşdur, 8 ayədir.

əz-Zəlzələ surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

100. əl-Adiyat

Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir.

əl-Adiyat surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

101. əl-Qariə

Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir.

əl-Qariə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

102. ət-Təkasur

Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir.

ət-Təkasur surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

103. əl-Asr

Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir.

əl-Asr surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

104. əl-Huməzə

Məkkədə nazil olmuşdur, 9 ayədir.

əl-Huməzə surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

105. əl-Fil

Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir.

əl-Fil surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

106. Qureyş

Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir.

Qureyş surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

107. əl-Maun

Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir.

əl-Maun surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

108. əl-Kovsər

Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir.

əl-Kovser surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

109. əl-Kafirun

Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir.

əl-Kafirun surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

110. ən-Nəsr

Mədinədə nazil olmuşdur, 3 ayədir.

ən-Nəsr surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

111. əl-Məsəd

Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir.

əl-Məsəd surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

112. əl-İxlas

Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir.

əl-İxlas surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

113. əl-Fələq

Məkkədə nazil omuşdur, 5 ayədir.

əl-Fələq surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

quran-1

114. ən-Nas

Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir.

ən-Nas surəsinin audioyazısını bu linkdən yükləyə bilərsiniz.

2 Şərh

 1. Pərviz

  Salam Aleykum əziz qardaş. ilk öncə belə bir faydalı iş gördüyün üçün sənə Təşəkkürümü bildirirəm! Allah etdiyin xeyir işlərin əcrini versin, Amin! Çoxdan idi Qurani Kərimin azərbaycan dilinə olan tərcüməsini axtarırdım. Sizin sayənizdə yükləyə bildim. Allah razı olsun. bir şeyi qeyd etmək istərdim yükləmə linkinin yəni 90. əl-Bələd surəsini yerləşdirməyi unutmuzunuz. mümkünsə onuda yerləşdirin yükləyim. Əvvəlcədən cox sağ olun

  Cavabla
  • Xəyyam Rəfili

   Pərviz Bəy xoş sözlərinizə və diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. əl-Bələd surəsinin audioyazısının linki artıq qoyulub yükləyə bilərsiniz. Texniki xəta olmuşdu sayənizdə düzəltdim.

   Cavabla

Bir cavab yazın